giới thiệuXem Thêm

Trang điện tử “Thương hiệu Quảng Ninh” là website tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm xây dựng thương hiệu nông nghiệp Quảng Ninh. UBND tỉnh Quảng Ninh giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại Quảng Ninh xây dựng và phát triển website, nhằm đẩy mạnh việc quảng bá và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp tạo nên thương hiệu của tỉnh Quảng Ninh tới mọi miền của tổ quốc.