TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: Cầu I, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 6586335, 02033 626728 – Fax: 0203 6250288

Email: xttmqn@gmail.com
ttxttm.sct@quangninh.gov.vn