Tiên Yên: Cắt bỏ gần 13.000/23.000 quả phao xốp trong NTTS

Với quyết tâm đến cuối tháng 4/2023 sẽ hoàn thành việc xóa bỏ hoàn toàn phao xốp trong nuôi trồng thủy sản (NTTS), thay thế bằng phao nhựa HDPE hợp quy chuẩn, huyện Tiên Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đến nay toàn huyện đã thực hiện cắt bỏ hơn 50% tổng số phao xốp trong NTTS.

Người dân đã chủ động thay thế phao xốp bằng phao nhựa HDPE hợp quy chuẩn, đảm bảo môi trường.

Theo thống kê của huyện Tiên Yên, hiện trên địa bàn có 12 hộ NTTS tại các xã Đông Hải, Tiên Lãng, Hải Lạng, Đồng Rui với số lượng 23.000 quả phao xốp. Trong năm 2022 đã thực hiện chuyển đổi hơn 1.000 quả sang phao nhựa HDPE.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về chuyển đổi phao xốp trong NTTS sang phao nhựa HDPE hợp quy chuẩn, đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã thực hiện cắt bỏ 12.741 quả phao xốp lên bờ và thực hiện tiêu hủy theo quy định, số còn nuôi là 5.603 phao, trong đó đã chuyển đổi 3.950 phao xốp sang phao nhựa HDPE hợp quy chuẩn. Số phao tiếp tục chuyển đổi là 1.653 phao, gồm xã Hải Lạng 580 phao, xã Tiên Lãng 1.073 phao.

Tiên Yên thực hiện cắt bỏ gần 13.000 quả phao xốp.

Huyện Tiên Yên quyết tâm hoàn thành việc chuyển đổi 100% số lượng phao xốp trong NTTS sang phao nhựa HDPE hợp quy chuẩn trong tháng 4/2023.

Xuân Thao (Trung tâm TT-VH Tiên Yên)