Doanh nghiệp tiết giảm chi phí, tăng khuyến mại kích cầu tiêu dùng