Giá gạo Việt Nam xuất khẩu lập đỉnh 15 năm

Theo VTC