Ngành tôm ổn định sản xuất chờ cơ hội phục hồi

Theo Báo Tin tức